«ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ» ποίημα του Γρηγόρη Ι. Νταβαρίνου

Αμεινίας ο Παλληνεύς,
ο αδελφός του τραγωδού Αισχύλου
και του Κυναίγειρου - ήρωος δέους1!
Δαναών2 ταγών3 σαγηνεύς4,
των ιπποτών5 αειπάτριδων6 φίλου
και κυβερνήτης7 ιστορίας κλέους8!

 

Ο εκ Παλλήνης Αττικής
στην επική9 ναυμαχία της δόξης10,
στης Σαλαμίνας τα ένδοξα στενά,
μετά χάρμης11 εμφατικής
ο πρώτος εμβολίσας μετά λόξης12
κι ούτως13 άρχισαν των Περσών τα αινά14!

Αμεινίας ο Παλληνεύς,
πρώτος Σαλαμινομάχος,
Δαναών2 ταγών3 σαγηνεύς4,
κασίγνητος15 αιχμομάχος16.
επωδός 1 (refrain 1)
Ο εκ Παλλήνης Αττικής
στην ναυμαχία της δόξης10,
μετά χάρμης11 εμφατικής
εμβολίσας μετά λόξης12!

«Αμεινίας ο Παλληνεύς,
Αθλητική Ένωση Μεσογείων»
όνομα αγλαό17 και ιστορικό!
Νεαρών στίβου γαληνεύς18,
πνευμάτων και σωμάτων απογείων19,
μα ασκουμένων με ύφος δωρικό!

«Αμεινίας ο Παλληνεύς,
Ένωση προπονητών και αθλητών,
Δαμασκηνός ο ιδρυτής και άρχων20.
Διδάσκαλος και χαλινεύς21,
γενάρχης αριπρεπών22 πρωταθλητών,
εκπαιδευτής με έθος23 προεξάρχον24!

«Αμεινίας ο Παλληνεύς,
η Ένωση της ψυχής μας,
πρωταθλητών ο γαληνεύς18,
αγλάισμα25 της πτυχής μας!
επωδός 2 (refrain 2)
Ο Δαμασκηνός σφυρίζει,
δοκιμασία με πυγμή26
και σαν ο αγών αρχίζει,
ίτε27 προς δόξης10 την στιγμή!

Έμβλημα λαμπαδηδρόμος,
το κυανούν28 κι ερυθρόν29 τα χρώματα,
ο αθλητισμός ιδεολογία!
Αθλητών θέσφατος30 νόμος:
αγών, άμιλλα31, πνεύματα, σώματα
με προπονητών μεθοδολογία!

«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε27 …….»32
ήλθε η ώρα του στίβου αγώνος,
δρομείς, άλτες και ρίπτες προς την ταγή33,
με πνεύμα άθλου34 προβείτε
σ’ Ελληνικόν καθήκον απ’ αιώνος35:
«Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» 36!

Έμβλημα λαμπαδηδρόμος,
κυανέρυθρα37 χρώματα.
Αθλητών θέσφατος30 νόμος:
αγών, πνεύματα, σώματα!
επωδός 3 (refrain 3)
«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε27 …….»32
ώρα του στίβου αγώνος,
με πνεύμα άθλου34 προβείτε
ως Δαναοί2 απ’ αιώνος35!


Αφιερωμένο
στην
«Αθλητική Ένωση Μεσογείων
Αμεινίας ο Παλληνεύς»
και στον
ιδρυτή και πρωτεργάτη
Δημήτριο Δαμασκηνό.

 
Γρηγόριος Ι. Νταβαρίνος
Δαναός

 

1. δέος (Ορφική και Ομηρική λέξη): φόβος, έντονος φόβος
ανάμικτος με σεβασμό - θαυμασμό, σεβασμός, θαυ-
μασμός.
2. Δαναοί (Ομηρική λέξη): προσφώνηση των Ελλήνων από
τον Όμηρο.
Δαναοί: Έλληνες.
3. ταγός (Ορφική και Ομηρική λέξη): εφώνυμος της ανωτά-
της αρχής των Θεσσαλικών πόλεων· ανώτατος
πολιτικός και στρατιωτικός αρχηγός των αρχαίων
Θεσσαλών· πνευματικός αρχηγός, καθοδηγητής·
ο αφοσιωμένος, ο αφιερωμένος· ηγεμών, ο διατάσ-
σων, ο προστάζων.
4. σαγηνεύς ή σαγηνευτήρ (Ορφική και Ομηρική λέξη): σα-
γηνευτής, ο αλιεύων, ο θηρεύων και πιάνων.
εκ του ουσ. σαγήνη.
σαγήνη (Ορφική και Ομηρική λέξη): δίχτυ· παγίδα· η ικα-
νότητα κάποιου να ασκεί γοητεία κι έλξη στους
άλλους.
5. ιππότης (Ορφική και Ομηρική λέξη): η λέξη χρησιμοποι-
είται από τον Ορφέα και τον Όμηρο ως προσ-
ωνύμιο των υιών των βασιλέων, ήτοι των πρι-
γκήπων·
ιππότης: πρίγκηπας.
6. αειπάτρις: λεξιπλασία εκ των αεί + πατρίς· αυτός που
ανήκει για πάντα στην πατρίδα· ο πολύ έν-
θερμος πατριώτης.
7. κυβερνήτης ή κυβερνητήρ (Ορφική και Ομηρική λέξη):
ο κυβερνών το πλοίο· πηδαλιούχος, διευ-
θυντής.
8. κλέος (Ορφική και Ομηρική λέξη): φήμη, είδηση, δόξα,
τιμή.
9. επική (Ορφική και Ομηρική λέξη): επίθετο εκ του έπους·
έπος (Ορφική και Ομηρική λέξη): λέξη, λόγος, διήγηση
και το αντικείμενο αυτής, (διηγηματικό) ποίημα και
ο στίχος αυτού· χρησμός.
10. δόξη (Ορφική και Ομηρική λέξη): δόξα, τιμή, υπόληψη,
φήμη· γνώμη, στοχασμός, φαινόμενο· κρίση, πρό-
ληψη, διδασκαλία, δόγμα.
11. χάρμη (Ορφική και Ομηρική λέξη): παιάν, μάχη, αγών,
η χαρά (κυρίως για την νίκη).
12. λόξη (Ορφική και Ομηρική λέξη): λόξα, ιδιορρυθμία,
ιδιοτροπία, παραξενιά,  τρέλλα· ψυχαναγκαστική
 συμπεριφορά, μανία.
13. ούτως (Ορφική και Ομηρική λέξη): έτσι, τοιουτοτρόπως,
λοιπόν, επομένως, κατ’ αυτόν τον τρόπο.
14. αινόν (Ορφική και Ομηρική λέξη): φρικτό, σφοδρό, δύσ-
μοιρο, φοβερό.
15. κασίγνητος (Ορφική και Ομηρική λέξη): αδελφός, αυτ-
άδελφος, εξάδελφος, εν γένει συγγενής·
ως επίθ. αδελφοποιημένος, συζευγμένος.
16. αιχμομάχος (Ορφική και Ομηρική λέξη) = αιχμή + μά-
χομαι: ο μαχόμενος διά αιχμής (σπάθης,
λόγχης, δόρατος, ακοντίου).
17. αγλαόν (Ορφική και Ομηρική λέξη): λαμπρό, ωραίο,
ακτινοβολόν.
18. γαληνεύς: λεξιπλασία εκ του ουσ. γαληνός.
γαληνός (Ορφική και Ομηρική λέξη): ήσυχος, ήμερος,
εύδιος, ατάραχος, αίσιος, ξάστερος.
19. απόγειον (Ορφική και Ομηρική λέξη): το κείμενον μακράν
της γης· το ερχόμενο από την γη· εδώ: το κεί-
μενο μακράν της γης.
20. άρχων (Ορφική και Ομηρική λέξη): αρχηγός, οδηγός.
21. χαλινεύς: λεξιπλασία εκ του ρημ. χαλινόω-ώ·
χαλινόω-ώ (Ορφική και Ομηρική λέξη): περιορίζω,
οδηγώ διά του χαλινού.
22. αριπρεπής (Ορφική και Ομηρική λέξη): μεγαλοπρεπής,
ένδοξος.
23. έ(ή)θος (Ορφική και Ομηρική λέξη): συνήθεια, έθιμο· ο
χαρακτήρας, η ανώτερη πνευματική και ψυχι-
κή ποιότητα.
24. προεξάρχον (Ορφική και Ομηρική λέξη): με αρχηγό το,
με επικεφαλής το, με πρώτο το, με πάνω
απ΄ όλα το.
25. αγλάισμα (Ορφική και Ομηρική λέξη): η λάμψη, το στο-
λίδι.
26. πυγμή (Ορφική και Ομηρική λέξη): γροθιά· πυγμαχία·
δύναμη, ισχύς· εδώ: δύναμη, ισχύς.
27. ίτε (Ορφική και Ομηρική λέξη): εμπρός.
28. κυανούν (Ορφική και Ομηρική λέξη): βαθύ γαλάζιο,
μπλε.
29. ερυθρόν (Ορφική και Ομηρική λέξη): κόκκινο.
30. θέσφατος (Ορφική και Ομηρική λέξη) = θεός + φημί: ο
από τον θεό(ούς) λεχθείς, ο από τον θεό(ούς)
ορισθείς - επιλεχθείς.
31. άμιλλα (Ορφική και Ομηρική λέξη): συναγωνισμός - αγών
για τα πρωτεία.
32. «Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε27 …….»: η αρχή του Παιάνος των
Σαλαμινομάχων.
Ο Παιάν Σαλαμινομάχων σώθηκε από τον Αισχύλο στην
τραγωδία «Πέρσαι» περί το 402-405 π.Χ.
Ο πλήρης Παιάν:
«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων,
ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿,
ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναίκας,
θεῶν τε πατρώων ἔδη,
θῆκας τε προγόνων·
νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών!»
33. ταγή (Ορφική και Ομηρική λέξη): η αφοσίωση, η αφιέρωση·
το τάξιμο· το διατάσσειν, το προστάζειν, ηγεμονία.
34. άθλος (Ορφική και Ομηρική λέξη): αγών, άμιλλα31, ταλαι-
πωρία.
35. απ’ αιώνος: από τον (τους) πολύ παλαιό(ούς) αιώνα(ες),
από τα πολύ παλαιά χρόνια.
36. «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ»: νους υγιής σε σώμα υγιές,
για να είναι ο νους υγιής, πρέπει και το σώμα να είναι υγιές.
37. κυανέρυθρον: βαθύ γαλάζιο (μπλε) και κόκκινο.

Διαβάστε περισσότερα ΝΕΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθλητές που ξεχώρισαν

...για περισσότερους αθλητές μας πατήστε εδώ

ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και ενημερωθείτε πρώτοι για Νέα, Αποτελέσματα Αγώνων κ.α.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ